Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníkov RAI – INTERNACIONAL, s.r.o. platné od 25.5.2018

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

RAI – INTERNACIONAL, s.r.o.Nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36629855 ( ďalej len RAI - Internacional ), email: rai@rai.sk, tel. +421 907 999 399, +421 907 999 499

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, rodné číslo ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracúvame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho a vodičského preukazu.

Kontaktné údaje: emailova adresa a telefónne číslo

Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar alebo služba, cena zakúpeného tovaru alebo služby, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách a benefitoch.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel zrealizovania kúpi alebo predaja tovaru a služby,  sprostredkovania finančných alebo poisťovateľských služieb, uplatňovania reklamácii, komunikáciu s Vami, zasielanie poštových zásielok.  Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak aby neboli pre Vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účel našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre RAI-INTERNACIONAL, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa Vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti RAI-INTERNACIONAL, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov znemožníte zrealizovanie obchodu s RAI-INTERNACIONAL.

 

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci RAI-INTERNACIONAL. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb, poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, poskytovatelia finančných a poisťovateľských služieb.

 

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu RAI-INTERNACIONAL, elektronicky na emailovu adresu rai@rai.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos Vašich osobných údajov sme povinný overiť Vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďaľšie dva mesiace.

 

O nás

Najleasovanejšie autá

Poradíme vám?

Menu